ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ห้องสนทนาทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา #2241

  • papertestthai
  • รูปประจำตัวของ papertestthai
  • ออฟไลน์
  • Junior Boarder
  • จำนวนโพสต์: 25
  • พลังน้ำใจ: 0
ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
คลิกดูรายละเอียดได้ที่ http://www.xn--12cby7cgh3dec8a8a9ab6ec2ukc5d.com/webboard/viewtopic/5
เนื้อหาประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน
3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
6 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
7 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
8 แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล
9 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต
10 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมพัฒนาที่ดิน
MP3 - เทคนิคสอบสัมภาษณ์ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน
1. “ระบบการควบคุมกระบวนการในการปฏิบัติงาน ที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกันกำหนดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจในระดับที่สมเหตุ

สมผลว่าการบริหารและการ ปฏิบัติงานจะบรรลุเป้าหมาย และให้เกิดผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ........” หมายถึง ข้อใด
ก. การจัดทำแผน ข. การบริหารความเสี่ยง
ค. การจัดทำงบประมาณ ง. การควบคุมภายใน
ตอบ ง. การควบคุมภายใน หมายถึง ระบบการควบคุมกระบวนการในการปฏิบัติงานที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานร่วมกันกำหนดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลว่าการบริหารและการ ปฏิบัติงานจะบรรลุเป้าหมาย และให้เกิดผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการในการจัดการ วิธีการ หรือเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์กร

2. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน คืออะไร
ก. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ข. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้
ค. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
ง. ถูกทุกข้อ


3. ข้อใด มิใช่ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ก. สภาพแวดล้อมการควบคุม ข. การประเมินความเสี่ยง
ค. การจัดซื้อจัดจ้าง ง. การติดตามและประเมินผล
ตอบ ค. การควบคุมภายใน มีองค์ประกอบ 5 ส่วน ดังนี้ 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม
2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) สารสนเทศและการสื่อสาร
5) การติดตามและประเมินผล


4. องค์ประกอบข้อใด เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่จะส่งเสริมองค์ประกอบการควบคุมอื่นๆ
ก. สภาพแวดล้อมการควบคุม ข. การประเมินความเสี่ยง
ค. กิจกรรมการควบคุม ง. การติดตามและประเมินผล
ตอบ ก. สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่จะไปเสริมองค์ประกอบการควบคุมอื่นๆ ต่อไป


5. ข้อใดเป็นสาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดจากปัญหาภายใน
ก. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
ข. สภาพการแข่งขัน
ค. จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร
ง. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี


6. ข้อใดเป็นสาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดจากปัญหาภายนอก
ก. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
ข. นโยบายของผู้บริหาร
ค. จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร
ง. การเปลี่ยนแปลงระบบงาน


7. “กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการกำหนดแนวทางการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง” หมายถึงข้อใด
ก. การประเมินความเสี่ยง ข. กิจกรรมการควบคุม
ค. สารสนเทศและการสื่อสาร ง. การติดตามและประเมินผล


8. การประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานมีความสำคัญอย่างไร
ก. เพื่อให้ทราบเหตุการณ์ของความเสี่ยง
ข. เพื่อจะได้หาทางแก้ไขความเสี่ยง
ค. เพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
ง. ถูกทุกข้อ


9. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงมีกี่ขั้นตอน
ก. 2 ขั้นตอน ข. 3 ขั้นตอน
ค. 4 ขั้นตอน ง. 5 ขั้นตอน

10. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
ก. ประเมินความถี่ที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น
ข. ประเมินระดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
ค. เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหมาะสม
ง. ถูกทุกข้อ

11. การควบคุมในลักษณะใดเป็นการควบคุมโดยที่เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้น
ก. การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาด
ข. การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด
ค. การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก

12. การตรวจนับพัสดุประจำปี เป็นการควบคุมในลักษณะใด
ก. การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาด
ข. การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด
ค. การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ
ง. ไม่มีข้อถูก

13. เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุ อุปกรณ์ ควรมีการควบคุมทรัพย์สินตามข้อใด
ก. กำหนดสถานที่เก็บรักษา ข. การจัดทำทะเบียนคุม
ค. การตรวจนับอย่างเป็นระบบ ง. ถูกทุกข้อ
14. การควบคุมภายในส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกงาน การควบคุมการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบงาน และการควบคุมทางด้านผลผลิต
ก. สภาพแวดล้อมการควบคุม ข. การประเมินความเสี่ยง
ค. สารสนเทศและการสื่อสาร ง. การติดตามและประเมินผล


แนวข้อสอบมี 2 แบบ
สั่งซื้อแบบไฟล์PDF 399.- (ส่งทางอีเมลล์) ได้รับภายในวันที่ชำระเงิน
สั่งซื้อแบบหนังสือ 699.- (ส่งทางไปรษณีย์+ฟรีEMS) ได้รับภายใน 1-3 วัน

***สนใจสั่งซื้อ ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์*** ได้ที่

นาย พงศ์ศิริ เจนวณิชชานนท์ (บิ๊ก)
โทร:095-6473888
Line: papertestthai หรือ http://line.me/ti/p/@ogo5720d (@ogo5720d ) เติม@ด้วยนะครับ
IG: paper_testthai

รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน
http://loadtestthai.com/read.php?tid=10530

รายละเอียดการรับสมัครสอบ
http://sheetjula.com/

ติดตามข่าวสารสอบงานราชการได้ที่
http://line.me/ti/p/@ogo5720d
http://www.xn--12cby7cgh3dec8a8a9ab6ec2ukc5d.com/
Facebook: https://www.facebook.com/korsobrajchakarn/

ผลงานความสำเร็จของลูกค้า
http://sheetjula.com/?page_id=1395ร้านจำหน่ายหนังสือสอบราชการออนไลน์ PaPerTestThai จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ถูกต้องตามกฏหมาย

สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้
  • หน้าที่:
  • 1
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.437 วินาที

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์  ต.ดอนเจดีย์  อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140  โทรศัพท์ 034-540442 โทรสาร 034-540442

© Copyright 2013 By Biz Times Co.,Ltd.