ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ห้องสนทนาทั่วไป
 • หน้าที่:
 • 1

กระทู้: คู่มือสอบกรมพัฒนาทีดิน นักวิชาการเงินและบัญชี

คู่มือสอบกรมพัฒนาทีดิน นักวิชาการเงินและบัญชี 3 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา #2238

 • papertestthai
 • รูปประจำตัวของ papertestthai
 • ออฟไลน์
 • Junior Boarder
 • จำนวนโพสต์: 25
 • พลังน้ำใจ: 0
คู่มือสอบกรมพัฒนาทีดิน นักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกดูรายละเอียดได้ที่ http://www.xn--12cby7cgh3dec8a8a9ab6ec2ukc5d.com/webboard/viewtopic/5
เนื้อหาประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน
3 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ
4 การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ
5 ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน
6 พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร-
7 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
8 เตรียมสอบนักวิชาการเกษตร
9 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
10 แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1
11 แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2
12 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมพัฒนาที่ดินตัวอย่างแนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน
1. “ระบบการควบคุมกระบวนการในการปฏิบัติงาน ที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกันกำหนดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจในระดับที่สมเหตุ

สมผลว่าการบริหารและการ ปฏิบัติงานจะบรรลุเป้าหมาย และให้เกิดผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ........” หมายถึง ข้อใด
ก. การจัดทำแผน ข. การบริหารความเสี่ยง
ค. การจัดทำงบประมาณ ง. การควบคุมภายใน
ตอบ ง. การควบคุมภายใน หมายถึง ระบบการควบคุมกระบวนการในการปฏิบัติงานที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานร่วมกันกำหนดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลว่าการบริหารและการ ปฏิบัติงานจะบรรลุเป้าหมาย และให้เกิดผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการในการจัดการ วิธีการ หรือเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์กร

2. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน คืออะไร
ก. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ข. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้
ค. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
ง. ถูกทุกข้อ


3. ข้อใด มิใช่ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ก. สภาพแวดล้อมการควบคุม ข. การประเมินความเสี่ยง
ค. การจัดซื้อจัดจ้าง ง. การติดตามและประเมินผล
ตอบ ค. การควบคุมภายใน มีองค์ประกอบ 5 ส่วน ดังนี้ 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม
2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) สารสนเทศและการสื่อสาร
5) การติดตามและประเมินผล


4. องค์ประกอบข้อใด เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่จะส่งเสริมองค์ประกอบการควบคุมอื่นๆ
ก. สภาพแวดล้อมการควบคุม ข. การประเมินความเสี่ยง
ค. กิจกรรมการควบคุม ง. การติดตามและประเมินผล
ตอบ ก. สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่จะไปเสริมองค์ประกอบการควบคุมอื่นๆ ต่อไป


5. ข้อใดเป็นสาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดจากปัญหาภายใน
ก. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
ข. สภาพการแข่งขัน
ค. จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร
ง. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี


6. ข้อใดเป็นสาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดจากปัญหาภายนอก
ก. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
ข. นโยบายของผู้บริหาร
ค. จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร
ง. การเปลี่ยนแปลงระบบงาน


7. “กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการกำหนดแนวทางการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง” หมายถึงข้อใด
ก. การประเมินความเสี่ยง ข. กิจกรรมการควบคุม
ค. สารสนเทศและการสื่อสาร ง. การติดตามและประเมินผล


8. การประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานมีความสำคัญอย่างไร
ก. เพื่อให้ทราบเหตุการณ์ของความเสี่ยง
ข. เพื่อจะได้หาทางแก้ไขความเสี่ยง
ค. เพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
ง. ถูกทุกข้อ


9. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงมีกี่ขั้นตอน
ก. 2 ขั้นตอน ข. 3 ขั้นตอน
ค. 4 ขั้นตอน ง. 5 ขั้นตอน

10. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
ก. ประเมินความถี่ที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น
ข. ประเมินระดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
ค. เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหมาะสม
ง. ถูกทุกข้อ

11. การควบคุมในลักษณะใดเป็นการควบคุมโดยที่เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้น
ก. การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาด
ข. การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด
ค. การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก

12. การตรวจนับพัสดุประจำปี เป็นการควบคุมในลักษณะใด
ก. การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาด
ข. การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด
ค. การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ
ง. ไม่มีข้อถูก

13. เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุ อุปกรณ์ ควรมีการควบคุมทรัพย์สินตามข้อใด
ก. กำหนดสถานที่เก็บรักษา ข. การจัดทำทะเบียนคุม
ค. การตรวจนับอย่างเป็นระบบ ง. ถูกทุกข้อ
14. การควบคุมภายในส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกงาน การควบคุมการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบงาน และการควบคุมทางด้านผลผลิต
ก. สภาพแวดล้อมการควบคุม ข. การประเมินความเสี่ยง
ค. สารสนเทศและการสื่อสาร ง. การติดตามและประเมินผล


แนวข้อสอบมี 2 แบบ
สั่งซื้อแบบไฟล์PDF 399.- (ส่งทางอีเมลล์) ได้รับภายในวันที่ชำระเงิน
สั่งซื้อแบบหนังสือ 699.- (ส่งทางไปรษณีย์+ฟรีEMS) ได้รับภายใน 1-3 วัน

***สนใจสั่งซื้อ คู่มือสอบกรมพัฒนาทีดิน นักวิชาการเงินและบัญชี*** ได้ที่

นาย พงศ์ศิริ เจนวณิชชานนท์ (บิ๊ก)
โทร:095-6473888
Line: papertestthai หรือ http://line.me/ti/p/@ogo5720d (@ogo5720d ) เติม@ด้วยนะครับ
IG: paper_testthai

รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน
http://loadtestthai.com/read.php?tid=10530

รายละเอียดการรับสมัครสอบ
http://sheetjula.com/

ติดตามข่าวสารสอบงานราชการได้ที่
http://line.me/ti/p/@ogo5720d
http://www.xn--12cby7cgh3dec8a8a9ab6ec2ukc5d.com/
Facebook: https://www.facebook.com/korsobrajchakarn/

ผลงานความสำเร็จของลูกค้า
http://sheetjula.com/?page_id=1395ร้านจำหน่ายหนังสือสอบราชการออนไลน์ PaPerTestThai จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ถูกต้องตามกฏหมาย

สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้

คู่มือสอบกรมพัฒนาทีดิน นักวิชาการเงินและบัญชี 3 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา #2239

 • papertestthai
 • รูปประจำตัวของ papertestthai
 • ออฟไลน์
 • Junior Boarder
 • จำนวนโพสต์: 25
 • พลังน้ำใจ: 0
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน อุบลราชธานี
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน หนองคาย
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน อำนาจเจริญ
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดเลย
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดเชียงราย
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดตาก
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดตราด
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน ฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดยะลา
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้
 • หน้าที่:
 • 1
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.771 วินาที

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์  ต.ดอนเจดีย์  อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140  โทรศัพท์ 034-540442 โทรสาร 034-540442

© Copyright 2013 By Biz Times Co.,Ltd.