.

 

วิสัยทัศน์  ของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

 

"   เป็นองค์กรที่มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนพัฒนาเข้มแข็ง ปลอดภัยจากยาเสพติด

คุณภาพชีวิตดี มีการศึกษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน   "

 

พันธกิจ ของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

1. พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2. พัฒนาตำบลในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

3. พัฒนาการให้บริการสาธารณะในด้านต่างๆ

4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียงระดับประเทศ