สถิติรายได้และรายจ่าย


ตารางแสดงข้อมูลสถิติรายได้และรายจ่าย

รายการ

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

รายรับ

15,784,161.59

17,603,561.81

24,396,347.08

21,201,577.20

23,371,493.92

21,601,766.13

รายจ่าย

15,606,867.11

17,328,579.67

23,231,988.57

20,271,626.17

22,348,769.66

13,887,402.72

หมายเหตุ  : พ.ศ.2556  เป็นข้อมูล  ณ  วันที่  31 พฤษภาคม 2556

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์  ต.ดอนเจดีย์  อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140  โทรศัพท์ 034-540442 โทรสาร 034-540442

© Copyright 2013 By Biz Times Co.,Ltd.