เนื้อหา

foldericon ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


 foldericon เอกสารแนบการจัดหาพัสดุประจำปี 2561

      papericon แผนสำนักปลัด

      papericon แผนกองคลัง

      papericon แผนกองช่าง

      papericon แผนกองการศึกษา

 papericon ประกาศผู้รับเหมาโครงการท่อระบายน้ำ ม.4-หจก.กาญจนบุรี

 papericon ประกาศสรรหาผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5ซอ.1สายบ้านกำนัน

 papericon ประกาศสรรหาผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.

 papericon ประกาศสรรหาผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านนายรัตน์

 papericon ประกาศผู้รับเหมาโครงการท่อระบายน้ำ ม.4-หจก.กาญจนบุรี

 papericon ประกาศสรรหาผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5ซอ.1สายบ้านกำนัน

 papericon ประกาศสรรหาผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านนายรัตน์

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์  ต.ดอนเจดีย์  อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140  โทรศัพท์ 034-540442 โทรสาร 034-540442

© Copyright 2013 By Biz Times Co.,Ltd.