ข้อมูลสารสนเทศข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร

สำนักงานปลัด

1. นายนิวัฒน์ ธนานนท์นิวาส ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

2. นายสมยศ สมบัติอำนวยโชค ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล

3. นางสาวกิติยา กายจนกังวาฬกุล ตำแหน่ง นักวิเคราหืนโยบายและแผนชำนาญการ

4. นางสาวสมรัก สภาชัย ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

5. นางสาวจุรีพร ด้งเดช ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

6. นางสาวภาวิณี คำภิมาบุตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

7. นายวสันต์ ดาปาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองคลัง


1. นางจันทร์จิรา สมบัติอำนวยโชค ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

2. นางแก้วตา สอนใจ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

3. นาวสาววรรวิษา ศรีสมุทร ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้

4. นางสาวจารุวรรณ บุณอยู่ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

กองการศึกษา


1. นางศศิกาญจน์ สิงห์แจ่ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

2. นางสาวจำปา สอนใจ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก

3. นางสาวสมถวิล บุญกอ ตำแหน่ง ครููผู้ดูแลเด็ก

กองช่าง


1. นายชัยรัตน์ ทรงประกอบ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2. นางสาวดาลิศา วิเศษสิงห์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

conferenceroom meeting md wht