สมาชิกสภา


ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

 นายไกสร

 เห็นความดี

 ประธานสภาเทศบาล

 

2

 นายมานพ

 ดอนเจดีย์

 รองประธานสภาเทศบาล

 

3

 นายไพศาล

 สุกก่ำ

 สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1

 

4

 นายสมควร

 พรหมมา

 สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1

 

5

 นางอำพา

 จงสมบูรณ์โภคา

 สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1

 

6

 นายกฤษฎา

 จอมสวรรค์

 สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1

 

7

 นายสุจิน

 รุ่งเรือง

 สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1

 

8

 นายสุชาติ

 คำภิมาบุตร

 สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1

 

9

 นายจำรัส

 กาญจนสาธิต

 สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2

 

10

 นายบุญเรือง

 เซี่ยงฉิน

 สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2

 

11

 นายวิจักษ์

 สกุลณี

 สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2

 

12

 นายปัญญา

 รอดคำ

 สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์  ต.ดอนเจดีย์  อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140  โทรศัพท์ 034-540442 โทรสาร 034-540442

© Copyright 2013 By Biz Times Co.,Ltd.