คณะผู้บริหาร


 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

 นายชุมพล

 คชายุทธ

นายกเทศมนตรี

 

2

 นายสถิตย์

 จำนงกุล

รองนายกเทศมนตรี

 

3

 นางสาวทัศนีย์

 จตุพรถาวร

รองนายกเทศมนตรี

 

4

 นางดวงตา

 มณีสว่าง

เลขานุการนายก

 

5

 นายวงษ์

 เนียมหอม

ที่ปรึกษานายก