คณะผู้บริหาร


 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

 นายชุมพล

 คชายุทธ

นายกเทศมนตรี

 

2

 นายสถิตย์

 จำนงกุล

รองนายกเทศมนตรี

 

3

 นางสาวทัศนีย์

 จตุพรถาวร

รองนายกเทศมนตรี

 

4

 นางดวงตา

 มณีสว่าง

เลขานุการนายก

 

5

 นายวงษ์

 เนียมหอม

ที่ปรึกษานายก

 

 

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์  ต.ดอนเจดีย์  อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140  โทรศัพท์ 034-540442 โทรสาร 034-540442

© Copyright 2013 By Biz Times Co.,Ltd.