โครงสร้างการบริหาร


 

บุคลากร

                เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลตามประกกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555  เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496  มีฐานะเป็นนิติบุคคล ปัจจุบันมี นายชุมพล คชายุทธ เป็นนายกเทศมนตรี

 

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

  1. สำนักปลัด
  2. กองคลัง
  3. กองช่าง
  4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์  ต.ดอนเจดีย์  อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140  โทรศัพท์ 034-540442 โทรสาร 034-540442

© Copyright 2013 By Biz Times Co.,Ltd.