โครงสร้างการบริหาร


 

บุคลากร

                เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลตามประกกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555  เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496  มีฐานะเป็นนิติบุคคล ปัจจุบันมี นายชุมพล คชายุทธ เป็นนายกเทศมนตรี

 

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

  1. สำนักปลัด
  2. กองคลัง
  3. กองช่าง
  4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

บุคลากร  พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ทั้งหมด 23 คน   แบ่งเป็น

สำนักปลัดฯ

  8  คน

กองคลัง

   6   คน

กองช่าง

   4  คน

กองการศึกษาฯ

   5  คน