ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน


การคมนาคม   

          การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วเพราะมีถนนภายในตำบลจำนวนมาก  รวมระยะทางภายในตำบลได้ระยะทาง 87,510 เมตร รวมทั้งการเดินทางเข้าตัวเมืองกาญจนบุรี โดยรถยนต์จะใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที  และเดินทางเข้าตัวอำเภอพนมทวนใช้เวลาไม่เกิน15 นาที ทำให้ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางการคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดรวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้านมีรายละเอียดดังนี้

  1. ทางหลวงชนบท    ถนนลาดยางแอสฟาสติกส์   จำนวน  4   สาย ระยะทาง    36   กม.
  2. ทางหลวงชนบท    ถนนลาดยางแคพซีลจำนวน   1   สายระยะทาง    4   กม.
  3. ทางภายในตำบล  ถนนลาดยาง ,คสล. ,ลูกรัง    รวมระยะทาง  47 กม.

 

ประปา

1. ประปาหมู่บ้าน                           จำนวน   6   แห่ง                                                                

  1.1 บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ หมู่ที่ 1, 2, 6 และ 7

  1.2 บริเวณลานข้าวหมู่2ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่ 1, 2, 6 และ 7

  1.3  บริเวณโรงเรียนบ้านหัวรังครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่  4

  1.4  บริเวณโรงเรียนบ้านหนองแกครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่  5 (ประปาหมู่บ้าน)

  1.5  บริเวณชุมชนบ้านดอนกระต่าย ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่  5(ประปาหมู่บ้าน)

  1.6  บริเวณบ้านน้อยครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่  3,8 

2. ประปาภูมิภาค                             -ไม่มี

 

ไฟฟ้า

          ทั้ง 8 หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้

 

โทรคมนาคม

          ทุกหมู่บ้านมีหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย

          มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ                 จำนวน   12   แห่ง

               1. หมู่ที่ 1 หน้าบ้านนายเสวก มาลาพงษ์

               2. หมู่ที่ 1 หน้าบ้านนางสุนั่น เซี่ยงหลิว  

               3. หมู่ที่ 1 หน้าบ้านนางชำเลือง ชูใจ  

               4. หมู่ที่ 2 หน้าบ้านนางกัณหา กระต่ายทอง  

               5. หมู่ที่ 2  หน้าบ้านนายพิพัฒน์ คำภิมาบุตร  

               6. หมู่ที่ 2 บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

               7. หมู่ที่ 3 หน้าบ้านนายสมบุญ ดวงแก้ว  

               8. หมู่ที่ 4 หน้าบ้านนายทำนอง สมคิด 

               9. หมู่ที่ 5 บริเวณโรงเรียนบ้านหนองแก  

               10. หมู่ที่ 6 บริเวณหน้าศูนย์สาธิตการตลาด    

               11. หมู่ที่ 7 บริเวณที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  

               12. หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนายธวัช  บุญกอ

 

เทคโนโลยีและสารสนเทศ

                - มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน

                - มีคอมพิวเตอร์สำนักงานจำนวน   11  เครื่องทำให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็ว

                - มีระบบการจัดเก็บค่าน้ำประปาสำเร็จรูป

                - มีระบบการสื่อสารข้อมูลภายใน( LAN )ที่สะดวก

                - มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศขององค์กร  -   คน

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์  ต.ดอนเจดีย์  อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140  โทรศัพท์ 034-540442 โทรสาร 034-540442

© Copyright 2013 By Biz Times Co.,Ltd.