ลักษณะเศรษฐกิจ


 การประกอบอาชีพ

                ข้อมูลพื้นฐาน

หมู่ 1

หมู่ 2

หมู่ 3

หมู่ 4

หมู่ 5

หมู่ 6

หมู่ 7

หมู่ 8

รวม

ทำนา(ครัวเรือน)

161

105

105

64

-

68

31

64

598

ทำไร(ครัวเรือน)

15

50

-

23

*

7

25

15

135

ทำสวนผัก(ครัวเรือน)

1

2

-

10

15

2

-

3

43

อุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรม

-

-

-

-

-

-

4

-

4

อาชีพเกษตรผสมผสาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รับจ้าง

30

10

10

-

15

-

15

41

121

ครัวเรือนที่มีรายได้จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว

30

50

6

3

3

15

5

-

112

พื้นที่ทั้งหมด(ไร่)

2,540

2417

993

3447

2800

1601

832

850

15480

ครัวเรือนที่ไม่มีที่ทำกิน(ครัวเรือน)

36

-

5

8

10

2

8

10

79

คนอายุ15-60ปีที่ไม่รู้หนังสือ(คน)

 

 

6

-

-

-

-

-

6

ผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการดูแล(คน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คนอายุ15-60ปีมีอาชีพและรายได้

577

512

331

321

286

187

251

216

2681

คนอายุ15-60ปี ที่ไม่มีอาชีพและรายได้

3

28

1

-

-

8

2

-

42

หมายเหตุ :  ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556

 

การเกษตร

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์  ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่อ้อย  ปลูกผัก ฯลฯ นอกจากนี้ร้อยละ 10 ประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น รับราชการ ค้าขาย และรับจ้าง

พื้นที่ทำการเกษตร  (ไร่)

หมู่

ข้าว

อ้อย

ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดฝักอ่อน

ไม้ผลต่างๆ

พืชสมุนไพร

1

945

461

-

4

27

-

2

952

414

4

7

28

2

3

420

278

2

5

10

-

4

1751

398

-

8

15

-

5

300

2404

14

24

29

-

6

1078

334

2

2

40

1

7

1145

697

-

3

21

-

8

1469

1248

-

6

27

-

รวม

8060

6234

22

59

197

3

หมายเหตุ :  ข้อมูล ณ เดือน  มิถุนายน พ.ศ.2556

คลองส่งน้ำ  มีคลองส่งน้ำจำนวน   2   สาย ทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทำการเกษตรอย่างทั่วถึงตลอดปี

ข้อมูลพื้นฐาน

หมู่ 1

หมู่ 2

หมู่ 3

หมู่ 4

หมู่ 5

หมู่ 6

หมู่ 7

หมู่ 8

รวม

บ่อน้ำตื้น

4

12

-

1

80

6

5

26

134

บ่อน้ำบาดาล

6

-

8

-

50

1

-

-

65

ไม่มีน้ำเพื่อการเกษตร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก  กชช.2ค พ.ศ.2556

 

อุตสาหกรรม

  • โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน   1   แห่ง
  • ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก   จำนวน   4   แห่ง

ข้อมูลพื้นฐาน

หมู่ 1

หมู่ 2

หมู่ 3

หมู่ 4

หมู่ 5

หมู่ 6

หมู่ 7

หมู่ 8

รวม

จำนวนโรงสี

1

-

-

1

-

1

1

1

5

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก  กชช.2ค พ.ศ.2556

 

สถานที่ท่องเที่ยว

          มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ คือ โบราณสถานเจดีย์ยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระบรมราชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อยู่ที่ หมู่2 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมจากจังหวัดกาญจนบุรี  มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก เฉลี่ยเดือนละ 5,000 คน

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์  ต.ดอนเจดีย์  อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140  โทรศัพท์ 034-540442 โทรสาร 034-540442

© Copyright 2013 By Biz Times Co.,Ltd.