ลักษณะสังคม


 การรวมกลุ่มต่างๆภายในตำบล

  • กลุ่มเกษตร
  • กลุ่มผู้สูงอายุ
  • กลุ่มสตรี
  • กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
  • กลุ่ม อสม
  • ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

การศึกษา

มีสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จำนวน 2 แห่ง

ลำดับที่

สถานศึกษาในสังกัด  สพฐ.

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

1

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์

16

191

 

2

โรงเรียนวัดบ้านน้อย

5

87

 

รวม

21

278

 

หมายเหตุ   ข้อมูล ณ วันที่10 มิถุนายน พ.ศ.2556

                -มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน  1  แห่ง  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนเจดีย์)

รายการ

พ.ศ.2550

พ.ศ.2551

พ.ศ.2552

พ.ศ.2553

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

จำนวนเด็กเล็ก

43

60

65

51

52

60

60

จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก

2

3

3

3

3

3

3

หมายเหตุ   ข้อมูล ณ วันที่10 มิถุนายน พ.ศ.2556

                การสาธารณสุข

                -มีสถานบริการสาธารณสุขจำนวน   1   แห่ง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเจดีย์  สถานที่ตั้ง หมู่ 1   มีเจ้าหน้าที่จำนวน   5   คน )

                - อสม จำนวน  297   คน

                - มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS) จาก เทศบาล

                - มีทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบล

               การรักษาความสงบเรียบร้อย

                - สถานีตำรวจชุมชนจำนวน   1   แห่ง  สถานที่ตั้ง  หมู่ที่  6   มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ   จำนวน  3 คน,

                 - อปพร  จำนวน  43 คน 

                ศาสนา

                - วัดดอนเจดีย์

                - วัดบ้านน้อย

               - สำนักสงฆ์บ้านหัวรัง

               ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                -สระน้ำสาธารณะมีจำนวน   3   สระ

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์  ต.ดอนเจดีย์  อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140  โทรศัพท์ 034-540442 โทรสาร 034-540442

© Copyright 2013 By Biz Times Co.,Ltd.