ลักษณะที่ตั้ง :


          สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พิกัดที่ตั้ง เส้นรุ้ง(ละติจูด)14.05 เส้นแวง(ลองจิจูด)99.69 อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอพนมทวน อยู่ห่างจากอำเภอพนมทวน ประมาณ 15 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 20 กิโลเมตร

แผนที่ตำบลดอนเจดีย์

 

  หรือ   


ที่ตั้งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ (มุมมอง 360 องศา)


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

ลักษณะภูมิประเทศ

                พื้นที่ของตำบลดอนเจดีย์เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทาน และคลองทิ้งน้ำ (จระเข้สามพัน) ไหลผ่าน ส่งผลให้พื้นที่ทำการเกษตรภายในตำบลดอนเจดีย์ได้รับน้ำจากระบบชลประทานอย่างทั่วถึงตลอดทั้งปี   ลักษณะเด่นของชุมชนคือมีหมู่บ้าน 4 หมู่ (หมู่ 1, 2, 6  และ 7 )อยู่รวมกันตั้งอยู่ตรงกลางของตำบล มีหมู่บ้านที่เหลืออีก 4 หมู่บ้านล้อมรอบ ระยะทางจากศูนย์กลางชุมชนถึงหมู่บ้านต่าง ๆ ไม่เกิน 3 กิโลเมตร ทำให้สะดวกต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ

                อาณาเขตติดต่อ

                ทิศเหนือ       ติดต่อกับ      ตำบลพนมทวน

                ทิศใต้          ติดต่อกับ       ตำบลทุ่งทอง  อำเภอท่าม่วง

                ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ      ตำบลหนองสาหร่าย  ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกาและ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง

                ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ      ตำบลทุ่งสมอ และตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง

                จำนวนหมู่บ้าน

                ในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  8 หมู่ได้แก่

                                1. หมู่ที่ 1 บ้านดอนเจดีย์

                                2. หมู่ที่ 2 บ้านดอนเจดีย์

                                3. หมู่ที่ 3 บ้านน้อย

                                4. หมู่ที่ 4 บ้านหัวรัง

                                5. หมู่ที่ 5 บ้านหนองแก

                                6. หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งระฆัง

                                7. หมู่ที่ 7 ดอนเจดีย์

                                8. หมู่ที่ 8 บ้านมะขามใหญ่

                ประชากร

                จำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น 4,882 คน แยกเป็น

                                ชาย   2,394 คน

                                หญิง 2,488 คน

                จำนวนครัวเรือน 1,413 ครัวเรือน

                ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 203 คน / ตารางกิโลเมตร

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนประชากรของตำบลดอนเจดีย์

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้ปกครอง

ตำแหน่ง

ครัวเรือน

ผู้สูงอายุ

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านดอนเจดีย์

นายประเสริฐ   แก้วเกตุ      อาจปักษา

ผู้ใหญ่บ้าน

319

152

460

479

939

2

บ้านดอนเจดีย์

นายโสภณ  ชลอทรัพย์

กำนัน

283

164

439

444

883

3

บ้านบ้านน้อย

นายประสิทธิ์   รอดคำ

ผู้ใหญ่บ้าน

140

105

276

290

566

4

บ้านหัวรัง

นายบุญสม  บรรเทาทุกข์     

ผู้ใหญ่บ้าน

152

67

268

291

559

5

บ้านหนองแก

นายอเนก   กาญจนแพทย์นุกูล

ผู้ใหญ่บ้าน

155

89

284

263

547

6

บ้านทุ่งระฆัง

นายไพบูลย์  รวมชมรัตน์

ผู้ใหญ่บ้าน

143

85

253

269

522

7

บ้านดอนเจดีย์

นายถวิล    มาลาพงษ์

ผู้ใหญ่บ้าน

114

63

211

219

430

8

บ้านมะขามใหญ่

นายนันทกร   ชื่นจิตต์          

ผู้ใหญ่บ้าน

107

46

203

233

426

รวม

1,413

771

2,394

2,488

4,882

* ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง อำเภอพนมทวน   ณ. เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 *

 

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนประชากรตามช่วงอายุของตำบลดอนเจดีย์

ช่วงอายุประชากร

เพศชาย (คน)

เพศหญิง (คน)

รวม (คน)

แรกเกิด-2 ปี

87

72

159

3 – 5 ปี

93

65

158

6 – 18 ปี

439

404

843

19– 25 ปี

249

227

476

26– 59 ปี

1,194

1,281

2,475

  60 ปีขึ้นไป

332

439

771

รวมทั้งหมด

2,394

2,488

4,882

 * ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง อำเภอพนมทวน   ณ. เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 *

 

ตารางแสดงสถิติจำนวนประชากร

ประเภท

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ประชากรทั้งหมด

4,820

4,839

4,835

4,840

4,839

4,869

4,882

ครัวเรือน

1,234

1,250

1,279

1,303

1,341

1,367

1,419

เด็ก 3-5 ปี

180

179

199

190

169

156

158

ผู้สูงอายุ

590

601

606

688

738

757

771

ผู้พิการ

-

-

-

-

-

-

106

 

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์  ต.ดอนเจดีย์  อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140  โทรศัพท์ 034-540442 โทรสาร 034-540442

© Copyright 2013 By Biz Times Co.,Ltd.